العربية Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Português Русский Bahasa Indonesia 中文 (简体)

Numer Kierunkowy 78, Polska

Numer Kierunkowy 78

Informacje o 78
Nazwa Mobile Phones
Rodzaj Komórkowy
Kraj lub region Polska
Numer kierunkowy kraju +48
Strefa czasowa Czas środkowoeuropejski
Czas miejscowy 14:28 śr.
Czas UTC UTC+02